Win7旗舰版激活工具,Windows7旗舰版激活软件,最好的win7激活工具


 

Win7旗舰版激活工具百度网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i3xQ1iH

 


 

Windows7旗舰版激活软件百度网盘提取密码:f8zk

 

 

如何查看本机Windows 7的激活状态